vrijdag 30 november 2018

SITTING IM MY SHELTER

Sitting in My Shelter, Dam, Amsterdam - 30/11/2018